In 2011 waren er 6.808 scholen in Nederland. Dat aantal neemt ieder jaar af. In 2009 waren er nog 6881 en in 2010 nog 6.848. In Nederland kan iedereen in principe zelf een school oprichten, uit vrijheid van onderwijs dat staat in artikel 23 van de Grondwet. De school kan ergens op gebaseerd zijn, zoals religie, levensbeschouwing of onderwijskundig. Scholen mogen zelf bepalen welke leerstof en leermethode ze gebruiken. Maar er zijn wel wat eisen, die de Rijksoverheid heeft opgesteld.

Normen
Als een groep mensen een eigen basisschool wil stichten, kan dat. De overheid moet dat betalen. Om een school op te richten wordt de stichtingsnorm gehanteerd. Volgens de wet moet er wel een minimaal aantal leerlingen op de school komen. Deze stichtingsnormen, maar ook opheffingsnormen, gaan uit van het aantal inwoners per vierkante kilometer in een gemeente. Zo kan een kleine school in een dunbevolkte gemeente wel opgericht worden, maar een school met dezelfde grootte in een dichtbevolkte gemeente niet. Vijf jaar na de start van de bekostiging moet een nieuwe school de stichtingsnorm halen.

Kerndoelen
Het kabinet heeft kerndoelen opgesteld voor nieuwe scholen, zodat de leerlingen goed voorbereid de maatschappij en arbeidsmarkt in gaan. De kerndoelen geven aan wat kinderen per vak moeten leren aan kennis, inzicht en vaardigheden. Hoe de lessen verder worden ingericht, staat scholen vrij. Ook is het aantal verplichte lesuren vastgesteld per type onderwijs. Zo moet een basisschool in acht jaar totaal 7520 uren verplicht stellen.

3211391479

Verantwoording
Scholen die door het Rijk worden betaald, zijn verplicht om verantwoording af te leggen over hun beleid in een schoolplan en een jaarverslag. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de scholen.