De tijd dat leerlingen onderwijs krijgen in het voortgezet onderwijs, verandert vanaf komend schooljaar. De urennorm in het derde jaar van havo en vwo gaat van 1040 naar 1000 uur. De zomervakantie zal niet meer zeven, maar zes weken duren. Ouders, leerlingen en scholen krijgen meer kansen om samen een invulling aan de onderwijstijd te geven.

Maatwerk
Op 26 juni 2012 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Onderwijstijd voortgezet onderwijs geaccepteerd. Vanaf 2013-2014 is de urennorm in het derde jaar van havo/vwo 1000 uur. Ieder jaar mag 60 uur aan ‘maatwerkactiviteiten’ als onderwijstijd worden gezien. Dit zijn activiteiten die niet voor iedere leerling verplicht zijn, zoals mentoruren of bijlessen.

Vakanties
De vakanties zijn vanaf schooljaar 2013-2014 als volgt geregeld door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

-       6 weken zomervakantie
-       2 weken kerstvakantie
-       1 week meivakantie

Daarnaast heeft het voorgezet onderwijs nog twee vakantieweken die niet voor het hele land gelijk zijn. De school bepaalt met de medezeggenschapsraad hoe deze weken worden ingezet. Het totaal aantal vakantiedagen voor leerlingen wordt dus 55 dagen. De vakantieregio’s en grenzen daartussen blijven zoals het is.

Vrije dagen
Vanaf volgend jaar mogen scholen ook roostervrije dagen per schooljaar inroosteren. Die dagen kunnen leraren gebruiken voor bijvoorbeeld teamvergaderingen, bijscholing of om het jaar na de zomervakantie weer op te starten. Aan deze roostervrije dagen zijn wel regels verbonden. Er mogen er maximaal zes rond de zomervakantie worden gepland en maximaal acht over het hele schooljaar. Daarnaast krijgen leerlingen op vier feestdagen vrij die niet in een vakantie vallen. In totaal hebben leerlingen dus 71 dagen vrij. 55 vakantieddagen, twaalf roostervrije dagen en vier feestdagen. De vier feestdagen zijn Tweede Paasdag, Tweede Pinksterdag, Hemelvaartsdag en Koninginnedag of Bevrijdingsdag.

vakantie-sluitingDe Onderwijsinspectie kijkt of de onderwijstijd door scholen wordt nageleefd. Ze kijken dan niet alleen of de norm is gehaald, maar ook of de school leerlingen en ouders wel meer bij de invulling van onderwijstijd betrekt. Want via de medezeggenschapsraad krijgen ouders, leerlingen en leraren meer inspraak in de planning van onderwijs- en vrije dagen.